Thursday, May 17, 2012

PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN PELAJARAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Raj telefon aku pagi tadi mengenai perkara ini. Boleh hubungi Pn. Nor Arina 0383217099 untuk kepastian.


Dimaklumkan bahawa Bahagian Tajaan Pendidikan (BT) sedang menguruskan kutipan bayaran balik Pinjaman Pelajaran bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang telah menamatkan pengajian dengan jayanya di bawah program berikut:
  i.    Program Pengajian Jarak Jauh dengan kerjasama Open University
       Malaysia (PJJ-KPM OUM)
   ii.   Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)
   iii.    Program Pensiswazahan Guru Besar (PPGB)

Pegawai adalah layak dipertimbangkan kemudahan pembayaran balik sebanyak 25% sekiranya memenuhi syarat yang ditetapkan iaitu:
     i.   Mendapat Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.75 dan ke atas
    ii.  Menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan tanpa perlanjutan
  iii.  Tidak menukar bidang/kursus pengajian
  iv.     Bebas dari sebarang tindakan tatatertib sama ada oleh KPM atau pihak
       universiti
    v.      Mengemukakan permohonan dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh
        Notis Pembayaran Penuh.

Sehubungan itu, PPP yang terlibat adalah dipohon untuk mengambil tindakan sewajarnya dan mengemukakan permohonan bayaran 25% tersebut dengan menyertakan salinan transkrip dan ijazah yang disahkan dalam tempoh yang ditetapkan. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan sila hubungi hotline 03-8321 7124, faks 03-8321 7103 atau e-melkan ke penguatkuasaan@moe.gov.my.

Sekian, terima kasih.

No comments: